مجموعه توریستی تفریحی دریاچه جنوبی کوهسنگی مشهد

محیطی دلنشین برای خانواده ها